Države članice predstavnice Specijalnog komiteta za poljoprivredu (SCA) su 20. novembra 2017. podržale izmene postojećih pravila o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda, za koje je okvirni sporazum postignut 28. juna.

Većina EU članica (19) je glasala za novi zakon u oblasti organske poljoprivrede. Nemačka je bila uzdržana u neformalnom glasanju Specijalnog komiteta za poljoprivredu.  „Nova EU pravila postavljaju više modernih i jednoobraznih propisa širom Evropske unije sa ciljem pospešivanja održivog razvoja organske proizvodnje u EU“, objašnjeno je u saopštenju Evropskog Parlamaneta. „Novi propisi takođe će da garantuju fer konkurenciju za proizvođače i operatore, sprečavaju prevare i nefer prakse i povećavaju poverenje potrošača u organske proizvode.“  Trilateralni sporazum za novu organsku regulativu je usvojio Specijalni komitet za poljoprivredu i Parlamentarni komitet za poljoprivredu. Zvanična potvrda će uslediti na zasedanju parlamenta i Saveta ministara poljoprivrede.

Neke od predloženih izmena su:

  • Strožije kontrole zasnovane na proceni rizika svim učesnicima u lancu vrednosti, i to kontrole na licu mesta i svih operatera bar jednom godišnje ili jednom u dve godine ukoliko unazad tri godine operater nije evientiran u prevarama.
  • Treće zemlje će morati da se usaglase sa EU standardom, a potrošači u Evropskoj uniji mogu očekivati identične standarde za proizvode koji dolaze iz trećih zemalja.
  • Proizvođači će morati primenjivati preventivne mere da bi izbegli kontaminaciju pesticidima.Ukoliko se nađu rezidue nedozvoljenih supstanci, moraće se sprovesti istraga o razlozima kontaminacije pre nego što se izrekne kaznena mera proizvođaču.
  • Granice nedozovoljenih supstanci u organskoj hrani poput pesticida koje države članice trenutno primenjuju, se mora usaglasiti sa regulativama trećih zemalja koje izvoze na tržište EU.
  • Zabrana korišćenja konvencionalnog netretiranog semenskog i sadnog materijala u budućnosti, kada se presvega za to steknu uslovi (kreirana baza dostupnog materijala, olakšana trgovina, itd.).
  • Mešovita gazdinstva koja proizvode i konvencionanu i organsku hranu će biti dozovoljene ukoliko su ove dve aktivnosti jasno i efiksano odvojene.
  • Lakša sertifikacija malih proizvođača kroz grupnu sertifikaciju se dozvoljava, jer je pristupačnija i lakša za male proizvođače.

Predsednik IFOAM EU, Kristofer Stops je rekao: „IFOAM EU prepoznaje veliki napor institucija u poboljšanju teksta. Uviđamo da su brojne nedoumice na koje je IFOAM EU ukazao, uzete u razmatranje i da su napravljena neka poboljšanja. Pravna provera je takođe rešila neke prethodno uočene nedoslednosti.“

Ipak, nedostatak jake većine i u SCA i AGRI komitetu je pokazao slabost predloga izmena. Zemlje poput Austrije (najveći udeo zemlje u organskom statusu) i Nemačke (najveće EU tržište) nisu podržale tekst jer još sadrži nedoslednosti i grške koje će otežati praktičnu primenu.“

Eduardo Kuoko, direktor IFOAM EU organizacije je izjavio: „Organski sektor nastavlja rast – u poslednje dve godine se površina povećvala za 800.000 ha godišnje, a tržište je godišnje raslo za 12,6%, do vrednosti od 27 milijardi evra u 2015. Organski pokret ima ambicioznu viziju i zahteva regulativu koja može podržati njen razvoj i pri tome zadržati poverenje potrošača u organske proizvode.Iako je napravljen pomak u odnosu na predlog iz 2014. i mnoge od IFOAM EU preporuka su uvrštene u poslednju verziju, to je i dalje daleko od idealnog teksta.

Mi stoga pozivamo EU institucije i države članice da zajedno rade na otklanjanju najvažnijih slabosti koje još postoje. Ako to ne urade, razvoj organske proizvodnje i njen doprinos građanima EU će biti ozbiljno narušen.“

Nova regulativa će se primenjivati od 1. januara 2021. ( www.consilium.europa.eu/p)