Održan VII naučno – stručni skup „Otvoreni dani biodiverziteta“, 16. juna u Direkciji za referentne nacionalne laboratorije na Batajnici u organizaciji  „Serbia Organike“, Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, PSS Institutom „Tamiš“, i Direkcijom za nacionalne referentne laboratorije Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine  Teme ovogodišnjeg skupa su bile genetički resursi i prateći propisi, banka biljnih gena,  biodiverzitet i doprinos organske proizvodnje biodiverzitetu. Skup je finansijski podržan  kroz „Institucionalni grant koji se finansira sa sredstvima CSOnnect  programa, a koji realizuje Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).Predstavnici organizacija civilnog društva iz oblasti poljoprivredere, ruralnog razvoja i zaštite životne sredine  su imali priliku da se upoznaju sa temama koja se nalazi u Direkciji za referentne nacionalne laboratorije i sa doprinosom organske proizvodnje biodiverzitetu i očuvanju genetičkih resursa. Takođe su  imali priliku i da obiđu Fitosanitarnu laboratoriju i Banku bilјnih gena .

Banka bilјnih gena obavlјa poslove koji se odnose na:

 • srednjeročno čuvanje i pripremu za dugoročno čuvanje uzoraka semena u Nacionalnoj kolekciji;
 • organizaciju čuvanja i održavanja kolekcija sadnog materijala;
 • registraciju uzoraka semena, njihovo čišćenje, ispitivanje klijavosti i kvaliteta, ispitivanje vlage, sušenje, pakovanje, skladištenje i održavanje;
 • organizaciju umnožavanja i regeneracije uzoraka;
 • vođenje pripadajuće baze podataka;
 • pripremu procedura i standarda za rad Banke bilјnih gena,
 • pripremu Nacionalnog programa očuvanja bilјnih genetičkih resursa i Zakona o upravlјanju bilјnim genetičkim resursima,
 • saradnju sa drugim bankama bilјnih gena u svetu, domaćim i stranim naučno–istraživačkim institucijama i organizacijama,
 • kao i  druge poslove iz oblasti očuvanja i održivog korišćenja bilјnih genetičkih resursa.

Fitosanitarna laboratorija obavlјa poslove koji se odnose na:

 • ispitivanje prisustva regulisanih štetnih organizama, karantinskih štetnih i ekonomskih štetnih organizama u uzorcima bilјaka;
 • aktivnosti u vezi sa ispitivanjem prisustva ostataka pesticida u hrani bilјnog porekla i hrani za životinje;
 • proučavanje etiologije i epidemiologije bolesti bilјa i procenu rizika od unošenja i širenja štetnih organizama bilјaka;
 • saradnju i razmenu informacija sa ovlašćenim laboratorijama u zemlјi i nacionalnim laboratorijama drugih zemalјa;
 • razmenu informacija u vezi sa dijagnostičkim aktivnostima i drugim povezanim stručnim poslovima;
 • razvijanje, validaciju i verifikaciju metoda, razradu i primenu razvijenih metoda;
 • uspostavlјanje sistema kvaliteta i akreditacije;
 • jačanje stručno tehničkih laboratorijskih kapaciteta u oblasti laboratorijske dijagnostike štenih organizama;
 • organizovanje potrebnih obuka laboratorijskog osoblјa i pripremu programa stručnog usavršavanja u skladu sa propisima koji regulišu zdravlјe bilјa;
 • obavlјa i druge poslove iz ove oblasti.

fitosanitarna03

 

 

fitosanitarna04

 

 

5 (1)

 

 

7

 

13

 

14