Osnovne principe za razvoj organske poljoprivrede postavio je IFOAM (Međunarodna federacije pokreta za organsku poljoprivredu). Na ovim standardima zasnivaju se regulative EU, zatim Codex Alimentarius, kao i Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima Repubike Srbije.

Osnovni principi na kojima se bazira razvoj organske poljoprivrede prema IFOAM-u su:

  • Princip zdravlja — Organska poljoprivreda treba da održi i poveća zdravlje zemljišta, biljaka, životinja, ljudi i planete u celosti.
  • Princip ekologije — Organska poljoprivreda treba da se zasniva na živim eko-sistemima i ciklusima, da radi sa njima, da ih podržava i pomogne njihovom održanju.
  • Princip pravednosti — Organska poljoprivreda treba da se zasniva na poštenim fer- odnosima prema opštem okruženju, prirodi i životu.
  • Princip negovanja i staranja — Organskom poljoprivredom treba upravljati na oprezan i odgovoran način da bi se očuvalo zdravlje i blagostanje sadašnjih i budućih generacija i ekosistema.