Уз финансијску подршку Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Пољопривредни факултет Универзитета у Београду, и партнерска организација Сербиа Органика започели су реализацију пројекта „Утврђивање износа изгубљеног прихода и додатних трошкова у производњи воћа и поврћа у периоду конверзије и у сертификованој органској производњи”

Органска проозводња има бројне предносте и статистички подаци бележе све већи раст површина под органском производњом као и пораст произвођача.Ипак постоје бројна питања и проблеми њеног даљег развоја. Са аспекта економске оправданости и стимулације произвођача, важно је да се благовремено добро процени: Да ли ће остварени ниво продајних цена добијених органских производа моћи да надокнади изгубљену корист насталу са смањеним обимом производње? Да ли ће ниво потражње за органски добијеним производима моћи да обезбеди одговарајући ниво добити пољопривредним произвођачима, или ће за њихово брже преусмеравање на органску производњу бити неопходне погодније мере аграрне политике?

Visanja

Пројекат ће трајати до краја текуће године, и има за циљ да утврди какве промене настају у технологији производње одабраних биљних врста: малине, вишње и паприке приликом преласка са конвенционалне на сертификовану (органску) производњу – током периода конверзије, а затим у пуном статусу органске, до каквих промена долази у коришћењу расположивих производних фактора – земљишта, механизације,  радне снаге и других, које промене настају у структури и висини трошкова производње одређене културе воћа/поврћа, до које промене долази у структури и висини приноса, а самим тим и вредности производње, да ли и у ком степену досадашњи износи подстицаја доприносе оријентацији и опстанку произвођача у систему органске производње, која је дужина периода конверзије економски прихватљива за произвођача у воћарској/ повртарској производњи, да ли током периода конверзије произвођач може да постигне економску одрживост производње, на који начин произвођачу могу да се предоче ризици – производни, финансијски и др. приликом опредељења за органску производњу, да ли произвођач има тражњу, тржиште и сталне купце за планиране производе (тражња за одређеним производима, ниво цена, каква је конкуренција итд.), које су то активности које би допринеле рационализацији пословања у органској прозводњи воћа/поврћа?

paprik

Сагледавањем изазова и проблема у сектору органске производње, а посебно анализом примарне пољопривредне производње одабраних врста воћа и поврћа, додатних трошкова у преусмеравању током периода конверзије, као и оне које су у статусу органске и могућности надокнаде пропуштене економске користи због смањеног обима производње/приноса или недовољног нивоа продајних цена, представља предмет овог пројектног задатка.

Visanja

Током релизације пројекта стручни тим Пољопривредног факултета и Сербиа Органике ће обићи органске произвођаче како индивидулане тако и они коју су у систему групне сертификације ради сакупљања потребних података и њихове анализе. Организоваће се и округли столови  са произвођачима кооперантима у пет региона Србије у којима је највише заступљена групна сертификација.Одабране воћарске и повртарске врсте се гаје у различитим регионима Србије, односно различитим агроеколошким и инфраструктурним условима, па  ће се подаци за истраживања прикупљати од произвођача из свих региона Републике Србије.

mlevena paprika

Добијени резултати ће бити представљени на јавној презентацији и публиковани  у студији која ће бити дистрибуирана произвођачима.Такође ће се израдити и приручник који ће бити подељен произвођачим и осталим заинтересованим за ову област.

Резултати пројекта ће бити од користи произвођачима органских производа у примарној пољопривредној производњи,  прерађивачима и осталим актерима у сектору органских производа, а имаће и едукативни и научни значај. Очекује се да ови резултати и предлози буду смерница за доносиоце одлука у аграрној политици, како би се адекватно прописале мере подршке, подршка за инвестициона улагања (суфинансирање, рефундирање и сл.), активности у ефикаснији развој и одрживост органске производње на газдинствима.