Veliko interesovanje žena za obuku iz organske proizvodnje koju je Nacionalno udruženje „Serbia organika“ u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja sprovelo u periodu 20, 22, i 24. februara  još jednom je ukazalo na veliku šansu organske poljoprivrede činjenicom da je broj onih koje su želele da se edukuju  3 puta nadmašio  predviđeno što  pokazuje da je organska proizvodnja poljoprivredna i privredna delatnost za koju postoji veliko interesovanje u kojoj mnogi vide veliku šansu za postizanje ili unapređenje egzistencije kao i otpočinjanje i razvijanje posla.

Or­gan­ska po­ljo­pri­vre­da se sma­tra pro­iz­vodnjom po­seb­no po­god­nom za za­po­šlja­va­nje že­na i to iz vi­še raz­lo­ga. Za ot­po­či­nja­nje ovog po­sla po­treb­na su zna­čaj­no ma­nja ula­ga­nja u po­re­đe­nju s kon­ven­ci­o­nal­nom po­ljo­pri­vre­dom, mo­že da se or­ga­ni­zu­je na ma­lom po­se­du, a že­na­ma nu­di mo­guć­nost da se eko­nom­ski osna­že. Kon­ven­ci­o­nal­nom po­ljo­pri­vre­dom u ce­lom sve­tu vla­da­ju mu­škar­ci, a po­ka­za­te­lji is­tra­ži­va­nja ko­ja su spro­ve­li In­ter­na­ci­o­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja za or­gan­sku po­ljo­pri­vre­du (IFO­AM) i Or­ga­ni­za­ci­ja za hra­nu i po­ljo­pri­vre­du Uje­di­nje­nih na­ci­ja (FAO) uka­zu­ju na to da su že­ne u ovoj po­ljo­pri­vre­di uglav­nom za­po­sle­ne kao rad­na sna­ga i ret­ko su vla­sni­ci far­mi i ze­mljišta. Pre­ma po­da­ci­ma ovih or­ga­ni­za­ci­ja, u ze­mlja­ma u raz­vo­ju sve­ga dva od­sto že­na po­se­du­je ze­mlju, dok je u raz­vi­je­nim taj udeo ve­ći i kre­će se oko 20 od­sto. Kon­ven­ci­o­nal­na po­ljo­pri­vre­da je pre­po­zna­ta i kao pro­iz­vod­nja ko­ja pod­sti­če stva­ra­nje kor­po­ra­ci­ja za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma se po­la­ko gu­bi tra­di­ci­o­nal­no zna­nje o agra­ru. Ono je sa­dr­ža­no u or­gan­skom pri­stu­pu ovom po­slu. Iz tog raz­lo­ga že­ne mo­gu da bu­du i ba­šti­ni­ci ovog va­žnog zna­nja i ujed­no do­pri­ne­su oču­va­nju bi­o­di­ver­zi­te­ta i ži­vot­ne sre­di­ne.
Pre­ma stu­di­ji ko­ju je ura­dio IFO­AM, že­ne iz ru­ral­nih sre­di­na ko­je se an­ga­žu­ju u or­gan­skoj po­ljo­pri­vre­di na taj na­čin obez­be­đu­ju di­ver­zi­fi­ka­ci­ju svog po­slo­va­nja či­me po­boljša­va­ju kva­li­tet sva­ko­dnev­nog ži­vo­ta. Ta­ko­đe, pro­ši­ru­ju zna­nje što sve za­jed­no do­vo­di do po­ve­ćanja nji­ho­vog sa­mo­po­u­zda­nja i sa­mo­stal­no­sti. Or­gan­ska pro­iz­vod­nja, ka­ko su po­ka­za­la is­tra­ži­va­nja, ima sta­bil­ni­je pri­no­se i ma­nje je pod­lo­žna ri­zi­ku u od­no­su na kon­ven­ci­o­nal­nu, a kraj­i pro­iz­vo­di ima­ju ve­ću tr­ži­šnu vred­nost. Za­hva­lju­ju­ći to­me, že­ne do­bi­ja­ju mo­gućnost da se eko­nom­ski osna­že.
 
Or­gan­ska pro­iz­vod­nja je i ču­var zdra­vlja, jer za­bra­nju­je upo­tre­bu pe­sti­ci­da ko­ji no­se po­ten­ci­jal­nu opa­snost po ljud­ski or­ga­ni­zam. Upo­tre­ba i kva­li­tet pe­sti­ci­da ni­su uvek pod ade­kvat­nom kon­tro­lom, po­seb­no u ne­raz­vi­je­nim de­lo­vi­ma sve­ta. Ako se uzme u ob­zir da u ovim de­lo­vi­ma sve­ta glav­nu rad­nu sna­gu či­ne upra­vo že­ne, ja­sno je ko­li­ko je nji­ho­vo zdra­vlje ugro­že­no. Utvr­đe­no je da že­ne obo­lje­va­ju od re­spi­ra­tor­nih bo­le­sti zbog ne­a­de­kvat­nog ru­ko­va­nja he­mij­skim pre­pa­ra­ti­ma, ali po­seb­no je ugro­že­na nji­ho­va re­pro­duk­tiv­na funk­ci­ja. Te­žak rad i pre­te­ra­na iz­lo­že­nost pe­sti­ci­di­ma uzrok su, ka­ko je utvr­đe­no, po­ve­ća­nog bro­ja po­ba­ča­ja i de­fe­ka­ta ro­đe­ne de­ce.
Že­ne ko­je se ba­ve or­gan­skom po­ljo­pri­vre­dom ima­ju zna­čaj­nu ulo­gu i u oču­va­nju bi­o­di­ver­zi­te­ta i ži­vot­ne sre­di­ne, kao i bo­gat­stva se­men­skog, sad­nog ma­te­ri­ja­la i tra­di­ci­o­nal­nih zna­nja. S dru­ge stra­ne, one kroz obra­zo­va­nje, osim tra­di­ci­o­nal­nog, sti­ču i sa­vre­me­na zna­nja. Osa­vre­me­nja­va­nje že­na u ru­ral­nim sre­di­na­ma, ka­ko su po­ka­za­la is­tra­ži­va­nja, di­rekt­no je po­ve­za­no sa sma­nje­njem nji­ho­ve eks­plo­a­ta­ci­je u dru­štvu.
Uzi­ma­ju­ći u ob­zir pred­no­sti uklju­či­va­nja že­na u sek­tor or­gan­ske po­ljo­pri­vre­de, glo­bal­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je se ba­ve ovom pro­ble­ma­ti­kom pre­po­ru­ču­ju vla­di sva­ke ze­mlje da na­pra­vi pro­gra­me ko­ji to pod­sti­ču. Pre­po­ru­ka se od­no­si i na fon­da­ci­je ko­je bi tre­ba­lo što vi­še pro­je­ka­ta da po­sve­te raz­vo­ju žen­skog pred­u­zet­ni­štva i rod­ne rav­no­prav­no­sti. Poljoprivrednicima, bez ob­zi­ra na pol, pre­po­ru­ču­je se da se za­la­žu za rod­nu rav­no­pav­nost i na taj na­čin kre­i­ra­ju zdra­vi­je dru­štvo i bo­lju rad­nu sre­di­nu.
Svi ko­ji se opre­de­le za pod­sti­ca­nje raz­vo­ja or­gan­ske po­ljo­pri­vre­de ne sa­mo da će po­mo­ći osna­ži­va­nje že­na ne­go će i stvo­ri­ti zdra­vi­je ži­vot­no okru­že­nje. Iz istog raz­lo­ga i kup­ci tre­ba da ku­pu­ju or­gan­ske pro­iz­vo­de.
 
 
IMG_0349IMG_0360
 
 IMG_0358